Karan Raikar

Copywriter
๎€๏ธŽ๎จ๏ธŽ

INFO
EMAIL
INSTAGRAM

COULD I WRITE FOR THE NEW YORKER?
WRITING, ONGOING  โœ๐Ÿผ๐Ÿ“

I love the New Yorker - I have 6 totes because I keep scamming them with a new email.

Anyway, Iโ€™ve always wondered if I could make the cut to write for them - you know, in case this advertising thing doesnโ€™t work out.  

Hereโ€™s a few pieces Iโ€™ve written in the hope that someday, I might work for them. I update these whenever inspiration strikes.

AD: Yours Truly
CW: Also Yours Truly


Scroll and tap to zoom.